Cursus informatie VCL & VTL

15 februari 2020


page1image1909017808

Cursus informatie VCL & VTL

Update januari 2020. De VCL en VTL basis cursussen in maart en mei zijn gepland. Uitsluitend de Ledenadministrateur kan leden digitaal inschrijven vanaf eind januari.

page1image1909245472 page1image1909245680

Inleiding

De KNLTB probeert de verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Door de introductie van de Verenigingscompetitieleider (VCL) en de Verenigingstoernooileider (VTL) is de organisatie en uitvoering van zowel competities als toernooien erg versoepeld. Knelpunten zijn snel verholpen, en dit maakt het werk voor de vrijwilliger een stuk plezieriger. Wanneer vrijwilligers een cursus volgen verdwijnt ook de onduidelijkheid over wat er van hen precies verwacht wordt. Wellicht kost het daardoor zelfs minder moeite vrijwilligers te werven.

De VCL en VTL cursus wordt gegeven met behulp van Cumlaude Learning. Cumlaude Learning is de elektronische leer- en toets omgeving (elo) voor de Wedstrijdtennis opleidingen. Met behulp van e-learning kan het leerproces op verschillende manieren worden ondersteund. Het is met e-learning mogelijk om naast de klassikale bijeenkomsten ook andere aantrekkelijke leervormen toe te passen. Meer interactiviteit, quizvragen en interactieve video’s maken het leren interessant. Het afnemen van testen kan ook veel gemakkelijker verlopen omdat antwoorden direct kunnen worden beoordeeld. Het voorbereiden op de cursus, het leren en het toetsen kan allemaal tijds- en plaats-onafhankelijk gebeuren. Het leermateriaal is altijd up-to- date en kan ook na een cursus nog als naslagwerk worden gebruikt.

Met Cumlaude Learning ondersteunt de KNLTB het opleidingsproces van de verschillende Wedstrijdtennis opleidingen. Op deze manier worden de cursussen vrijwilligersvriendelijker. Enerzijds door de vrijwilliger zelf te laten bepalen wanneer hij/zij zich voorbereidt en/of wanneer hij/zij de eindtoets maakt. Anderzijds door de VTL en VCL cursussen op basis van die voorbereiding zo in te richten dat deze wordt gegeven op basis van de aanwezige kennis van de deelnemers. De cursus heeft zo een toegevoegde waarde voor elke deelnemer.

Organisatie en inschrijving

De data en locaties van de cursussen kunnen in de bijlage van dit document geraadpleegd worden. De VCL en VTL cursussen worden in het voorjaar (maart en mei) en najaar (oktober en november) georganiseerd.

Leden kunnen uitsluitend ingeschreven worden door de Ledenadministrateur van de vereniging. Verenigingen worden verzocht uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus in te schrijven. Inschrijven verplicht tot betalen, tenzij er sprake is van tijdige afmelding (uiterlijk een week voorafgaand aan de cursus). Factuur voor deelname wordt naar de vereniging gestuurd. Het lesmateriaal is bij de cursuskosten inbegrepen.

page1image1909219184 page1image1909246272 page1image1909246544
page2image1910882976

Voor het bepalen van de cursuskosten is uitgegaan van een minimum aantal cursisten. Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn, dan kan uit financiële overwegingen worden besloten de cursus geen doorgang te laten vinden. Vaak is er nog een mogelijkheid om cursisten te plaatsen bij een cursus op een andere locatie en ander tijdstip. Het is ook mogelijk dat er te veel cursisten zijn ingeschreven voor een cursus. Er worden namelijk maximaal 20 cursisten per cursus toegelaten.

Nadat de Ledenadministrateur de cursist heeft ingeschreven, ontvangt de cursist direct een bevestiging per e-mail. Ca. twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een e- mail met verdere informatie (schrijf dus tijdig in!). Vanaf dat moment wordt via Cumlaude Learning de elektronische leeromgeving voor de cursist geactiveerd. De cursist ontvangt dan ook de datum en de gegevens van de locatie waar het praktijkgedeelte van de cursus wordt gehouden.

De cursist is verplicht zich goed op de klassikale cursus voor te bereiden middels de basistrainingsmodule op Cumlaude Learning. De basistrainingsmodule heeft als belangrijkste doel kennis bij te brengen en daarnaast het niveau van de cursist in te schalen.

Tijdens het klassikale gedeelte wordt het cursusmateriaal aan de cursist uitgereikt. Dit bestaat uit een cursushandboek. Het klassikale gedeelte van de cursus duurt slechts één dagdeel (meestal een avond) en moet verplicht gevolgd worden. Na afloop van de klassikale cursus tekent de docent en cursist de presentielijst af. Op grond van deze lijst wordt binnen twee werkdagen op Cumlaude Learning van de betreffende cursist de eindtraining geactiveerd, zodat de cursist in staat wordt gesteld zijn/haar kennis te testen. De cursist ontvangt een e-mail wanneer de eindtraining is geactiveerd. Deze eindtraining kan op eigen tempo, echter wel binnen een maand na het klassikale gedeelte, thuis worden gemaakt en heeft tot doel te testen of de cursist de gewenste kennis in huis heeft om de taak van VCL of VTL voor zijn vereniging uit te voeren. Deze toets kan maximaal twee keer worden gemaakt.

De KNLTB heeft enkele vaste locaties binnen de provincies waar de cursussen meestal gegeven worden. Hiernaast is het ook mogelijk om een cursus in het clubhuis van een vereniging te geven. Dit betekent vaak een korte reisafstand voor de deelnemers en een vertrouwde tennisomgeving. De vereniging krijgt een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Een geschikte afgesloten cursusruimte voor minimaal 15 personen is noodzakelijk. Indien uw vereniging het clubhuis beschikbaar wilt stellen voor een cursus, dan kunt u dat aangeven bij de afdeling Wedstrijdtennis.

Gedragscode

Voor de KNLTB is het belangrijk dat de personen die voor of namens de KNLTB optreden als vrijwilliger, integer zijn en handelen naar het belang van de tennissport en de KNLTB. Wij vragen de cursisten daarom na het afronden van de cursus om onderstaande gedragscodes die op de cursist van toepassing zijn goed te lezen en hierop akkoord te geven.

  • Algemene gedragscode

  • Gedragscode voor de vrijwilliger van de KNLTB

page2image1910971456
page3image1909298928

Deze gedragscodes kun je vinden op https://www.knltb.nl/over-knltb/regelgeving/. Cursus VCL basis - Verenigingscompetitieleider

De cursus Verenigingscompetitieleider (VCL) is bedoeld voor diegene die verantwoordelijk is voor een ordelijk verloop van een competitiedag op het park van zijn vereniging. Gezien de vele competities is het aan te bevelen om binnen de vereniging meerdere personen met deze functie te hebben, waardoor het werk kan worden verdeeld. Indien een vereniging deelneemt aan de competitie is het zelfs verplicht een gecertificeerde VCL te hebben.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de VCL vóór, tijdens en nà de speeldagen, waarbij er een nauwkeurige afbakening tussen de verantwoordelijkheden van de VCL en die van de aanvoerder is. Tevens wordt ingegaan op zaken uit het Competitie Reglement (CR), zodat men een duidelijk aanspreekpunt wordt voor competitieaangelegenheden.

De cursist krijgt na het succesvol afronden van de eindtoets een bevestigingsmail met betrekking tot het behalen van het VCL certificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig. Zodra de cursist het certificaat heeft behaald, kan de Ledenadministrateur van de vereniging de cursist aanmelden voor de functie VCL namens de vereniging.

De inschrijving verloopt via de Ledenadministrateur. De cursuskosten bedragen € 25,- per deelnemer.

Cursus VCL Update – Verenigingscompetitieleider Update

Deelnemers van de VCL-Update cursus zijn uitsluitend personen die maximaal vijf jaar geleden het VCL-certificaat hebben behaald, mits deze persoon nog steeds de functie van VCL wil beoefenen. De updatecursus kan volledig via e-learning worden gedaan. Dit houdt in dat men op onze elektronische leeromgeving van Cumlaude learning informatie kan vinden en een test kan maken. Wordt voor deze test een voldoende behaald dan wordt het certificaat verlengd met 5 jaar. De Ledenadministrateur van de vereniging kan het resultaat dan terugvinden in het overzicht van gecertificeerde VCL en VTL leden.

Inschrijven kan het hele jaar door via de Ledenadministrateur van de vereniging. De Ledenadministrateur kan inschrijven via het ledenadministratieprogramma. Nadat de vereniging de cursist heeft ingeschreven, ontvangt de cursist binnen een week een e-mail met verdere informatie.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

page3image1910332064 page3image1910332336 page3image1910332608