Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

Clubhuis
28-11-2022 20:00 - 28-11-2022 22:00

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC SOESTDIJK

MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 OM 20:00 IN HET CLUBHUIS VAN LTC SOESTDIJK AAN DE SCHRIKSLAAN 1

 

Het bestuur van LTC Soestdijk nodigt de leden van de vereniging uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 28 november 2022 om 20.00 uur in het clubhuis van LTC Soestdijk. Vanaf 19:30 uur is de inloop en gelukkig kunnen we na de ALV weer napraten met een drankje en een bitterbal.

 

Op de agenda van deze vergadering staat ook een wijziging in de statuten. Deze zijn eerder vastgesteld in de (dubbele) ALV van april 2022. Helaas is de notaris niet akkoord gegaan met de wijze van oproepen destijds voor deze (dubbele) ALV t.a.v. de statutenwijziging. Het gevolg is dat we de statutenwijziging nogmaals moeten agenderen en accorderen in deze ALV . De concept statuten treft u aan op de onze website in het besloten ledengedeelte.

 

De vergadering zal vooral in het teken staan van het samen terugkijken op de verenigingsactiviteiten in 2022 (de jaarcijfers komen in de ALV van volgend jaar maart aan bod). Ook licht de Lustrumcommissie op deze ALV – zonder al te veel te verklappen, sommige dingen moeten een verrassing blijven – de plannen voor ons 100 jarig bestaan toe. Hoge energie prijzen nopen ons ook tot het nemen van energie besparende maatregelen. Op de agenda daarom ook het voorstel om de halogeenverlichting van de banen 1 t/m 4 te vervangen voor led verlichting.

 

Voor een vlot verloop van de vergadering verzoeken wij jullie om eventuele vragen vooraf aan de vergadering te doen toekomen. Dit kan tot en met vrijdag 25 november via [email protected]

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Binnengekomen stukken

 3. Notulen van de vorige ALV

 4. Nieuwe en terugtredende commissieleden

 5. Terugtreden voorzitter, benoeming nieuwe voorzitter (onder voorbehoud)

 6. Goedkeuring statutenwijziging

  • De concept statuten staan vanaf 1 november op de clubwebsite in het besloten gedeelte onder het kopje ‘ALV’

 7. Investering/reserveringen in verband met verhoging energielasten

 1. Voorstel tot vervanging van de verlichting op baan 1 – 4

 2. Voorstel om een bedrag te reserveren om energielasten van de hal en clubhuis (tijdelijk) te kunnen opvangen

De (financiële) toelichting voor deze punten staan vanaf 14 november op de clubwebsite onder het besloten gedeelte onder het kopje ‘ALV’

 1. Jaarverslag van de secretaris

 2. Jaarverslagen van de commissies

 3. Plannen van de Lustrumcommissie

 4. Vragen

 5. Sluiting

 

  Terug naar overzicht